Ki Mo No, screen print on paper, 2011 Yuko Fukuzumi

Ki Mo No, screen print on paper, 2011 Yuko Fukuzumi

Magnitude Prisma, screenprint on paper, Yuko Fukuzumi

Magnitude Prisma, screenprint on paper, Yuko Fukuzumi

Tail Of The Thread, screen print on paper, Edition unique, 2011, Yuko Fukuzumi

Tail Of The Thread, screen print on paper, Edition unique, 2011, Yuko Fukuzumi

This Is A Drawing, screen print on paper, Yuko Fukuzumi

This Is A Drawing, screen print on paper, Yuko Fukuzumi

Just Little Memento, screen print on paper, Edition unique, 2011, Yuko Fukuzumi

Just Little Memento, screen print on paper, Edition unique, 2011, Yuko Fukuzumi

Yuko Fukuzumi Land Spec, 11″x14″, pen and drawing on paper, 2011

Yuko Fukuzumi Land Spec, 11″x14″, pen and drawing on paper, 2011

11″x14″, pen & drawing on paper, 2011, by Yuko Fukuzumi

11″x14″, pen & drawing on paper, 2011, by Yuko Fukuzumi

11″x14″ pen & screen print and pen on paper, by Yuko Fukuzumi

11″x14″ pen & screen print and pen on paper, by Yuko Fukuzumi

drawing 11″x14″, pen & screen print on paper by Yuko Fukuzumi

drawing 11″x14″, pen & screen print on paper by Yuko Fukuzumi

Pico, pen & screen print on paper, 11″x14″, 2011, by Yuko Fukuzumi

Pico, pen & screen print on paper, 11″x14″, 2011, by Yuko Fukuzumi